خطاهای الکتریکی در موتورهای الکتریکی :

1- خطاهای روی ترمینال موتور

جریان خطای فازی در ترمینال های موتورهای الکتریکی نسبتاً بزرگتر ازهر جریان عادی دیگر نظیر جریان راه اندازی یا جریان خطای داخلی است.بنابراین جهت داشتن بک حفاظت سریع،ارزان،ساده قابل اطمینان یک رله اضافه جریان آنی پیشنهاد میشود

 2-عدم تعادل فازی موتور ورله محافظ آن

دلیل آنکه عدم تعادل فازی جریان نیاز به قطع ماشین الکتریکی از مدار دارد این است که هر عدم تعادلی در جریان تولی مولفه فاز منفی  میکند که باعث ایجاد میدان گردانی میشود که در جهت مخالف میدان گردان تولید شده توسط ولتاژ اعمالی سیستم است. این میدان گردان مخالف باعث ایجاد جریان های القایی در روتور با فرکانسی به مقدار دو برابر فرکانس عادی سیستم میشود که در نتیجه باعث افزایش حرارت واحتمال ایجاد خسارت میشود

صرفنظر از وضعیتی که یکی از فاز ها به طور کامل قطع شود به عنوان مثال در اثر سوختن یک فیوز هر عدم تعادل دیگری را میتوان کوچک فرض کرد. این امر در مورد ولتاژ میتواند صحیح باشد اما زمانی که ولتاژ توالی فاز منفی به امپدانس مدار اتصال کوتاه اعمال اعمال میشود جریان قابل توجه خواهد بود.اگر ولتاژتوالی فاز منفی۲%باشدواگرجریان مدار اتصال کوتاه ۶برابر جریان بار کامل باشد جریان توالی فاز منفی ۱۲%خواهد بود. در موردی که یک فاز قطع کامل شده باشد جریان توالی فاز مثبت ومنفی یکسان خواهند بود.سایر مواردی که میتوانند ولتاژهای نامتعادل ایجاد کنندعبارتند از:

 بارگذاری سنگین تک فاز یا سوختن فیوز در مدار خازنی اصلاح ضریب توان.اضافه بار وبار نامتعادل شرایطی ناشد از تحمیل وضعیتهای خارجی بر موتور میباشند اضافه بار در اثر افزایش بار مکانیکی ایجاد میشود در حالیکه جریانهای نامتعادل توسط تغذیه ایجاد میشوند.

3-خطای اتصال حلقه در موتور الکتریکی

تشخیص خطاهای اتصال حلقه روی یک فاز مشکل است زیرا این خطاها تغییرات محسوسی در جریان کشیده شده توسط موتور به وجود نمی آورند اما این خطاها باعث ایجاد حرارت در نقاط مختلف عایق میشوند وباعث خرابی واز بین رفتن آن میگردند.جهت حفاظت خطای اتصال حلقه در موتورهاازیک آشکار ساز درجه حرارت میتوان استفاده کرد

 وضعیت عملکرد غیر عادی سمت تغذیه

یک موتور القایی در معرض وضعیت های عملکرد غیر عادی زیادی میباشد که منبع تغذیه از همین ویژگی برخوردار است در بعضی از این موارد قطع سریع موتور لازم است ودر بعضی موارد دیگر فقط یک آلارم صوتی برای اپراتور فرستاده میشود ناجهت برطرف کردن خطا ویا قطع موتور اقدام نماید

1-ولتاژتغذیه نامتعادل

موتور های القایی بسیار بزرگ نسبت به نامتعادل بودن ولتاژتغدیه بسیار حساس هستند وباعث بوجود آمدن توالی منفی میشوند این موضوع باعث افزایش در استاتور میگردد میدان مغناطیسی ناشی از توالی منفی باسرعت سنکرون در خلاف جهت سرعت روتور گردش مینماید وباعث افزایش درجه حرارت روتور میشود برای حفاظت آن از یکرله توالی منفی استفاده میشود

2-قطع شدن یک فاز در موتورهای الکتریکی

قطع یک فاز باعث جاری شدن جریان توالی منفی میگردد بدلیل محدودیت های حرارتی موتور توانایی محدودی جهت عبور این جریان ها دارد در این حالت گشتاور موتور کاهش یافته وبه سمت متوقف شدن میرود وبنابراین موتور جریان بیشاز حدی را میکشد که نهایتأ باعث سوختن آن میشود مگراین که تغذیه قطع گردد.

3-کاهش ولتاژتغذیه

گشتاور به وجود آمده در موتور القایی متناسب بامجذور ولتاژ اعمال شده به آن است بنابرای هر کاهش در ولتاژباعث بوجود آمدن تغییرات فابل توجهی در گشتاور میگردد درنتیجه باعث کاهش سرعت موتوروافزایش جریان دریافتی از شبکه میگردد جهت حفاظت در برابر کاهش ولتاژ تغذیه میتوان از رله های زیر ولتاژ استفاده نمود

4-جاجایی فازها

زمانی که تغییر توالی فازهاصورت گیرد موتور در خلاف جهت اولیه شروع به گردش میکند در بسیاری از موارد نظیر بالبرها آسانسورها این حالت خطرناک بوده در چنین مواقعی در جهت قطع موتور باید اقدام نمودبرای حفاظت موتور در مقابل این خطا ازرله کنترل فاز استفاده میشود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *